نورومارکتینگ چیست ؟

کاربرد ابزار، دست آورد ها و آزمون هاي بر آمده از رشته هاي علمي روان شناسي و علوم مغز و اعصاب و عصب شناسي به منظور اندازه گيري و سنجش واکنش هاي زيستي در مواجهه با محرک هاي بازاريابي (راهبرد هاي بازاريابي، ارتباطات، تبليغات، محصولات جديد و محصولات موجود) است. بازاريابي عصبي نويد دهنده نوع جديدي از بازاريابي است که کاملاً ماهيت ميان رشته اي دارد. جايي که علوم مديريت، عصب شناسي، روان شناسي و شايدهم به نوعي هنر به هم پيوند مي خورند. .به بيان ساده بازاريابي عصبي، پژوهش مبنايي رفتار مصرف کننده با استفاده از ابزار علمي مدرن و دقيق (به ويژه ابزار هاي پزشکي) است.


برخی از کاربردهای نورومارکتینگ

ابزار سنجش در نورومارکتینگ

حرارت پوست-Skin Temperature

سنسور پلتیسموگرافی بوسیله یک سنسور الکترود مادون قرمز تغییرات حجم خون در بافت های مختلف بدن از جمله قلب را مورد محاسبه قرار می دهد، که در محاسبات و آنالیزهای مورد نیاز ما در آزماشیگاه مورد بررسی واقع می شود. نرخ ثابت و آرام گردش خون نشان دهنده آرامش، خوشحالی و رضایت نسبی افراد می باشد. در حالی که ریتم های نا منظم نشانگر برانگیختگی و تغییر ناگهانی در احساسات افراد می باشند. بدین ترتیب می توان تاثیر یک محرک را بر روی احساسات نا خودآگاه یک فرد انداطه گیری کرد و به کمک آن میزان احساس خوش آیند بودن یک محصول را در مغز مشتریان پیش بینی کرد.

دات نت نیوک فارسی